Naposledy aktualizováno: 26.09.2018 19:32:20
Na úvodní stranu

Místní lidová knihovna Kratochvilka

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní lidové knihovny Kratochvilka

 

V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vydáváme tento Knihovní řád.

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby).

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to:

a)     výpůjční služby

b)     meziknihovní služby

c)     informační služby

 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
 • informace z oblasti veřejné správy
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 • přístup na internet

 Čl. 3

Registrace uživatele 

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele (čtenářského průkazu). Průkaz se vydává na základě vyplněné přihlášky, kde knihovník ověří správnost údajů podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 5. Čtenářský průkaz je nepřenosný, případnou ztrátu je čtenář povinen nahlásit. Při ztrátě průkazu platí čtenář stanovený manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.

Čl. 4

Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky 

 1. Výpočetní techniku knihovny smí využívat pouze registrovaný uživatel.
 2. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny z nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 4. Uživatel může kopírovat z bází dat zpřístupněných na internetu pouze se souhlasem knihovníka.
 5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 6. Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č.121/2000Sb., autorský zákon).
 8. Není povoleno používat počítač k hraní počítačových her, chatovat a navštěvovat stránky internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.
 9. Použije-li uživatel tiskárnu k tisku, je povinen předložit vytištěné dokumenty pracovníkovi knihovny a je povinen uhradit všechny vytištěné strany včetně špatných.

 

Čl. 6

Výpůjční řád

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2000 Sb.
 3. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou těch:

a)     kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)     které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)     jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušování autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)     které byly půjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ohlásit ihned všechny závady.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně, písemně nebo mailem.
 3. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být na požádání prodloužena až třikrát o jeden měsíc, nežádá-li dokument další uživatel. Výpůjční doba časopisů je 14 dnů.
 4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 5. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 6. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 7. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 8. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 9. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 10. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude vrácení vymáháno právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 11. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 7

Ztráty a náhrady, poplatky

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady ztraceného dokumentu (např. zakoupení stejného titulu i v jiném vydání, náhrada jiným titulem, peněžní náhrada apod.) rozhoduje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu:

 

 1. Poplatek z prodlení:
 • povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty 

 

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis Obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou
 1. Ztráta průkazu uživatele:
 • za manipulaci spojenou s vystavením duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek

 

Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
 3. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

Přílohy Knihovního řádu:

 

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny.

Směrnice o shromažďování a zpracování osobních údajů.

 

 

  

 

Tento Knihovní řád schválilo Zastupitelstvo obce Kratochvilka

 

dne...................................usnesením č. ...........................................

 

 

 

 

Razítko:                                                                     Ing. František Malý, starosta

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Michal Zoblivý, 1. místostarosta

 


 

 

Příloha č. 1

Ceník placených služeb a poplatků Místní lidové knihovny

 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací

zdarma

Internet

zdarma

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK S PLATNOSTÍ NA 12 MĚSÍCŮ

dospělí

50,- Kč

důchodci a studenti

40,- Kč

děti do 15 let

zdarma

 

VYBRANÉ SLUŽBY

Vyřízení žádanky MVS pro čtenáře

(Nevyzvednuté rezervace budou zpoplatněny stejným způsobem)

40,- Kč

Barevný tisk a kopie

10,- Kč/ A4

Černobílý tisk a kopie

  2,- Kč/ A4

 

POPLATKY Z PRODLENÍ

Poplatek z prodlení bez upomínky

10,- Kč

1. upomínka

20,- Kč

2. upomínka

30,- Kč

3. upomínka

40,- Kč

4. upomínka (doporučený dopis)

50,- Kč

 

OSTATNÍ POPLATKY

Náhradní čtenářská legitimace

20,- Kč

Poškození knihovní jednotky nebo vazby knihy

20,- Kč a výše

dle stupně poškození

/stanoví knihovník/

Ztráta knihovní jednotky

50,- Kč a více

dle hodnoty ztracené knihy

/stanoví knihovník/

 

 

OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY

Prodej vyřazených knih a časopisů

smluvní ceny

 

 

 


 

Příloha č. 2

Směrnice o shromažďování a zpracování osobních údajů

 

Místní lidová knihovna shromažďuje osobní údaje o uživatelích knihovny, jejichž sběr, zpracování a likvidace se řídí zákonem č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů. Souhlas s nakládáním s osobními údaji podepisuje každý uživatel nebo jeho zákonný zástupce společně s přihláškou do knihovny.

 

Rozsah osobních údajů

O uživatelích knihovny se zjišťuje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště

Tyto údaje je uživatel povinen uvést a souhlasí s jejich zpracováním knihovnou.

U nezletilého uživatele se poskytují a ověřují stejné údaje, společně s údaji zákonného zástupce.

Údaje ověřuje pracovník knihovny podle osobních dokladů.

Další nepovinně uváděné údaje: adresa přechodného pobytu, telefon, e-mail.

 

Účel zpracování

Ochrana knihovního majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů.

Naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými předpisy.

Poskytování kvalitních služeb uživatelům:

 • kontaktování uživatelů v případech vymezených knihovním řádem (upomínky, informace o objednaných titulech z MVS)
 • evidence transakcí (výpůjčky, platby)

 

Způsoby evidence osobních údajů

Evidence uživatelů knihovny v sešitové podobě.

Přihlášky za člena knihovny.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

 

Povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů

Zpracovatelé osobních údajů mohou zpracovávat osobní údaje o uživatelích knihovny pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem. Zpracovatelé osobních údajů jsou povinni:

 • zajistit, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití
 • zajistit, aby byli uživatelé knihovny písemně informováni o tom, že se o nich shromažďují údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Tuto svoji informovanost stvrdí podpisem na samostatném dokumentu
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů

 

Ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidace

Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování osobních údajů, má se jeho členství za ukončené a knihovna provede skartaci originálních dokumentů.